Matematică operații cu numere naturale

VRU ⟢ Numere naturale: sume algebrice
operații cu numere naturaleoperații cu numere naturale